بررسی نتایج آزمایشات تشخیص سل در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه ظریفی در سال 1385