ثبت شکایات

در صورت هرگونه شکایت و یا اعتراض به نتایج تست ها و یا عملکرد آزمایشگاه، از طریق مراجعه حضوری و درخواست فرم مربوطه از پذیرش آزمایشگاه نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نمائید.

اعتراض و یا شکایت شما از طریق مدیریت و مسئول فنی آزمایشگاه بررسی و پیگیری شده و نتیجه ی آن به اطلاع شما رسانده خواهد شد.